Hồ sơ thủ tục đăng ký đầu tư

Hồ sơ hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư: Đính kèm

Mẫu hướng đẫn thủ tục đăng ký đầu tư: 

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.I.1): Đính kèm

2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu A.I.3): Đính kèm.

Related Articles

Chức năng - Nhiệm vụ

Tiềm năng - Lợi thế

Giới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Email: xuctientravinh@gmail.com - Điện thoại: 0294.3753849 - Fax: 0294.3864348